Pravidla a podmínky prodejní akce: „Asistence na cesty“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce „Asistence na cesty“ (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna bez předchozího upozornění.

1. Obecná ustanovení:

1.1.Pořadatelem prodejní akce je společnost MiTAC Europe Ltd. Sp. z o.o.(ul. Puławska 405A, 02-801 Warsaw, PL (dále jen „pořadatel“).

1.2.Vykonavatelem prodejní akce jménem pořadatele je společnost Just Communication s.r.o., se sídlem Dlouhá 705/16, 110 00, Praha 1, Česká republika.

1.3.Prodejní akce se řídí právním řádem České republiky.

2. Termín a místo konání prodejní akce:

2.1.Prodejní akce probíhá v termínu od 1. května 2018 00:00 hod. do 31. července 2018 23:59 hod. (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).

3. Účastník prodejní akce:

3.1.Účastníkem prodejní akce se může stát fyzická osoba starší 18 let, která splní podmínky prodejní akce (dále jen „účastník prodejní akce“). Akce není určena pro právnické osoby a zástupce distributorů značky Mio.

4. Produkty zařazené do prodejní akce:

4.1.Do prodejní akce jsou zařazené níže uvedené modely. Tyto produkty jsou prodávané vybranými oficiálními distributory a prodejci v ČR, kteří jsou uvedeni na webových stránkách prodejní akce – www.miopromoce.cz.

Kamera do auta Mio MiVue C380 Dual
Kamera do auta Mio MiVue 751
Kamera do auta Mio MiVue 785 Touch
Kamera do auta Mio MiVue 786 WIFI
Kamera do auta Mio MiVue 792 WIFI Pro
Autonavigace Mio Spirit 8500
Autonavigace Mio Spirit 8670
Autonavigace s kamerou Mio MiVue Drive 55
Autonavigace s kamerou Mio MiVue Drive 60
Autonavigace s kamerou Mio MiVue Drive 65
Cyklonavigace Mio Cyclo 205 HC

5. Podmínky účasti v prodejní akci:

5.1.Zakoupení některého z uvedených produktů Mio, a to v době trvaní prodejní akce, u některého ze zařazených prodejců v České republice.

5.2.Účastník může požádat o účast v prodejní akci Asistenci na cesty nejdříve 14 dnů ode dne nákupu.

5.3.Účastník akce zašle výhradně prostřednictvím doručovací služby (např. Česká pošta) související nákupní doklad produktu Mio (viz bod 4.) – nejčastěji tedy účtenku (doporučujeme její kopii), dále pak přiloží i vystřižený čárový kód „S.N.“ (z originálního balení produktu), a rovněž i vytištěný a kompletně vyplněný registrační formulář z www.miopromoce.cz na adresu:

Just Communication s.r.o.
Dlouhá 705/16
110 00  Praha 1
Česká republika

Na obálku prosím uveďte: “Asistence s Mio”

5.4.Žádosti o účast v prodejní akci musí být zaslány na adresu Just Communication s.r.o. do 31. 8. 2018. Žádosti, které budou zaslány po uplynutí lhůty (datum razítka s nejpozdějším datem 31/8/2018) již nebudou realizovány.

5.5.Nákup jednoho produktu opravňuje k uplatnění jedné “akce Asistence s Mio“.

5.6.Jeden účastník – fyzická osoba – může zakoupit a uplatnit výše uvedenou akci až na 5 produktů, tedy získá při nákupu 5 produktů nárok až na 5 asistenčních kartiček dle těchto podmínek prodejní akce.

6. Rozsah a platnost Asistence

6.1.Asistence se vždy vztahuje na jedno konkrétní osobní vozidlo (kategorie M1) se stářím maximálně do 10 let od první registrace (včetně započtení platnosti roční asistence), které je registrované v České republice anebo na Slovensku.

6.2.Asistence je platná pouze pro území České republiky a Slovenska po dobu 12 měsíců od data aktivace. Aktivace asistence proběhne nejpozději do 30 dnů od doručení platné žádosti na uvedenou adresu společnosti Just Communication. O aktivaci (začátku platnosti) bude uživatel informován vykonavatelem prostřednictvím poskytnuté emailové adresy, na kterou i obdrží elektronickou asistenční kartu.

6.3.Asistence je poskytována a zajištována ve slovenském jazyce společností Autoklub Slovakia Assistance s.r.o. (dále jen „poskytovatel“), se sídlem Stará Vajnorská 15, PSČ 831 04, Bratislava, IČO 31 370 977.

6.4.Postup pro využití a kontaktování Asistenční služby naleznete na stránkách poskytovatele ZDE.Účastník prodejní akce přijetím těchto podmínek akce výslovně stvrzuje, že si tento postup pročetl, je s ním srozuměn a souhlasí s ním.

6.5.Asistence zahrnuje toto krytí:

 • Nepřetržitou činnost call centra 24 h/365 dní (Tel. kontakt: 18 112 v Slovenské republice, +421 2 49 20 59 49 ze zahraničí, včetně České republiky),
 • přijímání požadavků a organizace pomoci klientům,
 • poskytování rad a instrukcí,
 • dopravní a cestovní informace,
 • 2x odtah anebo příjezd cestovní služby (oprava na místě, pokud to okolnosti dovolují – defekt, porucha, doplnění paliva), maximálně do hodnoty á 50 EUR,
 • 2 dny zapůjčení náhradního vozidla, maximálně v hodnotě 30 EUR/den,
 • až na 3 dny úschova vozidla.

6.6.Výklad pojmů pro poskytnutí „Asistence“ a postup při poskytování služeb poskytovatelem (Autoklub Slovakia Assistance):

6.6.1.Výklad pojmů pro poskytnutí „Asistence“ a postup při poskytování služeb poskytovatelem (Autoklub Slovakia Assistance):

"Vozidlo"

Vozidlem se pro účely této asistence rozumí všechny osobní automobily (kategorie M1) s datem prvního uvedení do provozu po roce 2007 a určené k běžnému provozu na pozemních komunikacích podle platných právních předpisů, zařazené do programu asistenčního krytí MIO (bod 6.5.), s výhradní podmínkou, že Vozidlo musí splňovat tyto parametry:

 • maximálně 9 sedadel (včetně místa pro řidiče)
 • maximální šířka 2,5 m
 • maximální délka 6 m
 • maximální výška 3,2 m
 • maximální celková hmotnost 3500 kg

Do kategorie Vozidlo nemohou být zařazované automobily upravené pro speciální sportovní účely, u kterých se z hlediska součástkové základny a rozsahu úprav změnily podmínky pro normální provoz (např. závodní automobily) na pozemních komunikacích. Zahrnuté nejsou také speciální sportovní nadstavby, sportovní příslušenství a přívěsy Vozidel.

"Datum začátku asistenčního krytí Vozidla"
je datum uvedené na asistenční kartě od MIO (viz bod 6.2.). Od tohoto data je Vozidlo kryté službami ASA v uvedenou rozsahu.

"Hlavní uživatel"
se pro účely těchto podmínek a pro poskytování asistenčních služeb rozumí buď řádně zaregistrovaný majitel Vozidla anebo uživatel Vozidla, uvedený v leasingové či obdobné smlouvě, případně uvedený v technickém průkazu Vozidla.

"Uživatel"
se pro účely této asistence rozumí oprávněný řidič Vozidla a posádka převážená s jeho vědomím ve stejném Vozidle v čase Poruchy Vozidla.

"Porucha"
je stav, při kterém je Vozidlo nepojízdné nebo nezpůsobilé k řádnému provozu na pozemních komunikacích podle příslušných předpisů, a to z důvodů opotřebování nebo poškození jeho součástí, způsobeného vlastní funkcí těchto jednotlivých ástí Vozidla při běžném provozu anebo důsledkem dopravní nehody, nepředpokládaného nedostatku/záměny/úniku/zamrznutí paliva, nedostatečného množství provozních náplní, vybitého akumulátoru – nastartování/výměna, úniku vzduchu/defektu pneumatik, zlomení/ztráta/zabouchnutí klíčů a z důvodu poruchy zařízení povinné výbavy Vozidla (stěrače předního skla, bezpečnostní pásy a venkovní světla vozidla) anebo překousané hadice/kabely hlodavci.

Za poruchu není považovaný zásah třetích osob (vandalizmus, pokus o krádež vozidla anebo jeho častí), v důsledku kterých je Vozidlo nepojízdné anebo nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích podle příslušných předpisů.

Za Poruchu se nepovažuje nepojízdnost Vozidla anebo jeho nezpůsobilost provozu na pozemních komunikacích z důvodu poškození, způsobeného zásahem jiné nebo vyšší moci (povětrnostními vlivy, přírodní vlivy, požár, apod).

Za Poruchu se dále nepovažuje pravidelná výměna dílů a náplní, periodické a jiné údržby a prohlídky, související s běžným provozem Vozidla.

Za Poruchu se také nepovažují nedostatky v povinné výbavě a příslušenství, rovněž také poruchy anebo selhání přívěsů vozidla a zařízení na jejich připojení. Jakékoliv zde uvedené skutečnosti nespadají do plnění podle těchto podmínek prodejní akce a asistenčních služeb a nejsou kryté asistenčními službami.

"Asistenční krytí"

Asistenčním krytím se rozumí komplex služeb podle programu asistenčního krytí. Specifikace a rozsah těchto služeb je specifikován v bodě 6.5. Služby zabezpečuje poskytovatel ASA prostřednictvím vlastních, smluvních a v zahraničí prostřednictvím partnerských Místních provozovatelů služeb, resp. jejich technických a dalších asistenčních kapacit.

"Místní provozovatel služeb"

To je příslušná organizace fungující mimo území Slovenské republiky, se kterou je ASA v právně závazném vztahu, a které prostřednictvím ASA za podmínek zde stanovených a na území sídla Místního provozovatele služeb, zabezpečí výkon služeb pro Uživatele Vozidla.

"Dispečink"
je asistenční středisko ASA na území Slovenské republiky anebo Místního provozovatele služeb v Čechách a v zahraničí.

"Území"
je místo, na němž je zajišťováno Asistenční krytí. V tomto případě se jedná o Českou republiku a Slovensko.

6.6.2.Postup při poskytovaní asistenčních služeb

1.Hlavním uživatelům a Uživatelům Vozidel je v případě Poruchy k dispozici jednotné telefonní číslo: +421 2 49 20 59 49 na hlavní centrálu služeb ASA v Bratislavě, a to jak při volání z České i Slovenské republiky, tak i ze zahraničí. ASA se zavazuje, že hlavní centrála služeb ASA zprostředkuje kontakt Hlavního uživatele a Uživatelem Vozidla s Dispečinkem anebo Místním provozovatelem služeb podle území, na němž mají být služby poskytnuté.

2.Po obdržení telefonické žádosti pracovník Dispečinku anebo Místní provozovatel služeb ověří, zda osoba požadující Asistenční služby je oprávněným Uživatelem Vozidla a zda má Vozidlo asistenční krytí. Pracovník příslušného Dispečinku anebo Místní provozovatel služeb je oprávněn požadovat poskytnutí následujících údajů:

 • a) VIN číslo Vozidla, případně evidenční číslo Identifikační karty MIO ASSISTANCE,
 • b) méno, příjmení, adresu bydliště, číslo dokladu totožnosti Uživatele anebo Hlavního uživatele Vozidla,
 • c) SPZ (RZ) Vozidla,
 • d) údaje o pojištění Vozidla (název pojišťovny, č. smluvního pojištění, povinného ručení, č. havarijního pojištění),
 • e) typ Vozidla a jeho bližší charakteristiku (např. barvu karosérie apod.),
 • f) místo Poruchy/Nehody (příp. s popisem okolí),
 • g) charakter Poruchy/Nehody, rozsah poškození Vozidla a souvislosti vzniku poškození Vozidla, případně informace o posádce Vozidla a o formě požadovaných služeb asistenční pomoci.

3.Dispečer anebo Místní provozovatel služeb po získání informací podle předcházejícího odstavce těchto podmínek zabezpečí realizaci potřebné asistenční pomoci, zásah, nebo službu podle těchto podmínek.

4.Asistenční služby v zahraničí budou Uživatelům Vozidel poskytované ve světových jazycích. Při zprostředkování Dispečinkem ASA, resp. hlavní centrálou služeb v Bratislavě, proběhne jednání s Uživatelem Vozidla ve slovenštině.

5.Při konkrétním uskutečňování služeb se na požádání pracovníků Dispečinku Místního provozovatele služeb musí Uživatel Vozidla prokázat technickým průkazem Vozidla, SPZ (RZ), případně identifikační kartou MIO ASSISTANCE. VIN Vozidla bude uváděn na všech zúčtovacích dokladech o vykonaných službách v rámci MIO ASSISTANCE a tyto doklady musí být potvrzené podpisem Uživatele Vozidla a datem uskutečnění služby.

6.6.3.Omezení služeb

1.ASA nezodpovídá za takové vady poskytnutých služeb, u nichž řádné poskytnutí vylučují okolnosti, nezávislé na vůli ASA a Místního provozovatele služeb, najmě též okolnosti, spadající pod pojem vyšší moci (přírodní katastrofa, povodeň, zemětřesení, výbuch, nukleární a radioaktívní účinky, pirátství, válka, apod.), ale i změna právních předpisů, rozhodnutí orgánů veřejné správy, výjimečný stav apod.

2.Rovněž poruchy vzniklé v důsledku účasti Uživatele na sportovních soutěžích nebo zkouškách (trénincích), anebo způsobené úmyslným jednáním Uživatele nejsou dle těchto podmínek kryté.

3.ASA též nezodpovídá za další škody, které vzniknou v souvislosti s Poruchou Vozidla, najmě za majetkovou a nemajetkovou újmu (poškození zdraví) a ušlý zisk Uživatele a Hlavního uživatele.

4.Služby programu MIO ASSISTANCE nejsou poskytované v celém komplexu bezplatně v rozsahu daném těmito podmínkami pro Vozidla taxislužeb anebo další Vozidla používané k profesionální přepravě osob (zdravotní ambulance, apod.). Těmto vozidlům budou poskytované pouze služby mobilního servisu a odtahu k servisní opravě.

5.Těmito podmínkami nejsou kryté poruchy Vozidel, které vznikly z důvodu odtahu jiného motorového anebo přípojného vozidla.

Zákazník svojí účastí v této prodejní akci Mio potvrzuje, že si pročetl celý bod 6.6. těchto podmínek, tedy výklad pojmů, podmínek a postupu pro poskytnutí Asistence (asistenčních služeb) včetně vztahujícího se omezení služeb poskytovatelem, tedy společností Autoklub Slovakia Assistance, je s nimi srozuměn a výslovně s nimi souhlasí.

7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

7.1.Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je dodržovat. Dobrovolně souhlasí s poskytnutím svých níže uvedených osobních údajů a rovněž se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci prodejní akce.

 • Zpracovávané osobní údaje (dále jen „údaje) jsou:
  • Jméno, Příjmení
  • Adresa
  • Telefonní kontakt
  • E-mailová adresa
  • Údaje související s vozidlem účastníka, tedy VIN kód vozidla, model, značka a výrobce vozu, RZ (SPZ) vozu,
  • Údaje související s dokladem o nákupu (účtenka), tedy s nákupem: datum a místo nákupu, typ/typy zakoupených produktů, číslo účtenky, EET identifikátory. Dále z dokladu budou zřejmě viditelné, ale správcem údajů nebudou zpracovávány tyto údaje: cena nákupu, v případě platby kartou i identifikátor Terminálu platby, část čísla platební karty, typ platební karty a autorizační kód (nesouvisí s kódem PIN).
 • Údaje budou zpracovávány za účelem evidence a na základě smluvního vztahu a zákonné povinnosti, zejména z důvodu kontroly ze strany úřadů, z důvodu poskytnutí žádaných asistenčních služeb, a to po dobu platnosti asistenční karty, a z důvodu prokázání nároku na poskytnutí karty účastníkovi prodejní akce, a to po zákonnou dobu 10 let. Nebudou zpracovávány za účelem marketingových akcí.
 • Zpracováním Osobních údajů ve smyslu těchto podmínek se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, uspořádání, zpřístupnění, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků (např. specializovaných softwarů pro správu asistenčních služeb a pro vedení účetnictví) v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytnutí asistenčních služeb a vykonání prodejní akce.
 • Účastí v prodejní akci dále účastník souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této prodejní akce do databáze pořadatele, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím určeného zpracovatele pro účely prověření platné účasti v prodejní akci (viz v záhlaví této smlouvy „Vykonavatel“), pro potřeby poskytnutí služeb Asistence (viz v této smlouvě společnost ASA jako „Poskytovatel“.) dle zákona č. 480/2004 Sb. a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a to na dobu 10 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
 • Současně s aktivací asistenční karty se účastník automaticky stává členem mezinárodního klubu „Show your card“ (nákupy se slevou u partnerů klubu Show your card) a vyslovuje svůj souhlas, se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů společností Autoklub Slovakia Assistance s.r.o., se sídlem Stará Vajnorská 15, 831 04, Bratislava, IČO 31 370  977, po dobu platnosti této karty.
 • Účastník (fyzická osoba) má nárok (dle dnes platného ustanovení § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), na bezplatnou aktualizaci svých dat u správce dat, ale i na výmaz svých dat, zejména z marketingové databáze a databáze určené pro tuto prodejní akci, rovněž má nárok přednostně na podání námitky u správce těchto dat (pořadatel akce a/nebo vykonavatel akce – kontakty viz výše), má nárok rovněž na podání námitky dozorovému orgánu (ÚOOÚ – viz https://www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha). Svůj nárok může kdykoliv vznést písemně.
 • Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:
  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Správce na rychlém a přímém informování Subjektu údajů o záležitostech týkající se prodejní akce a poskytování asistenčních služeb výše uvedených a možnosti Správce bezprostředně a rychle kontaktovat Subjekt údajů v potřebných věcech, což by bez poskytnutí těchto údajů bylo podstatně ztíženo,
  • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
  • předmětem zpracování Osobních údajů na základě těchto podmínek a pravidel prodejní akce nejsou citlivé údaje ve smyslu Nařízení.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele, vyjma výše uvedených firem, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci, vyjma klubu Show your card, nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

8. Závěrečná ustanovení

8.1.Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel prodejní akce neodpovídá a negarantuje rozsah a plnění asistenčních služeb získaných v rámci prodejní akce. Asistenční služby jsou poskytovány a řídí se ustanoveními a Všeobecnými obchodnimi podmínkami společnosti Autoklub Slovakia Assistance s.r.o., se sídlem Stará Vajnorská 15, PSČ 831 04, Bratislava, IČO 31 370 977.

8.2.Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto elektronicky ve formě dodatku k stávajícím pravidlům a zveřejněno zde www.miopromoce.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání odměn v prodejní akci.Tým Mio