Pravidla a podmínky prodejní akce: „Cash Back s Mio“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce „Cash Back s Mio“ (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna bez předchozího upozornění.

1. Obecná ustanovení:

1.1.Pořadatelem prodejní akce je společnost Mitac Europe Ltd. Sp. z o.o.(ul. Puławska 405A, 02-801 Warsaw, PL (dále jen „pořadatel“).

1.2.Vykonavatelem prodejní akce v zastoupení pořadatele je společnost Just Communication s.r.o., se sídlem v Dlouhá 705/16, 110 00  Praha 1, Česká republika.

2. Termín a místo konání prodejní akce:

2.1.Prodejní akce probíhá v termínu od 1. listopadu 2017 00:00 hod. do 31. prosince 2017 23:59 hod. (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).

3. Účastník prodejní akce:

3.1.Účastníkem prodejní akce se může stát fyzická osoba starší 18 let, která splní podmínky prodejní akce (dále jen „účastník prodejní akce“). Akce není určena pro právnické osoby a zástupce distributorů značky Mio.

4. Produkty zařazené do prodejní akce:

4.1.Do prodejní akce jsou zařazené níže uvedené modely s jasně definovanou vratnou částkou. Tyto produkty jsou prodávané vybranými oficiálními distributory a prodejci v ČR.

MODELVRATNÁ ČÁSTKA
Kamera do auta Mio MiVue C330300Kč
Kamera do auta Mio MiVue C335300Kč
Kamera do auta Mio MiVue 785500Kč
Kamera do auta Mio MiVue 792500Kč
Navigace Mio Spirit 7500500Kč
Navigace Mio Spirit 8500500Kč
Navigace s kamerou Mio MiVue Drive 50500Kč
Navigace s kamerou Mio MiVue Drive 55600Kč
Navigace s kamerou Mio MiVue Drive 65800Kč
Cyklonavigace Mio Cyclo 4051000Kč

5. Podmínky účasti v prodejní akci:

5.1.Zakoupení některého z uvedených Mio produktů v době trvaní prodejní akce u některého ze zařazených prodejcu v ČR.

5.2.Účastník může žádat o navrácení výše uvedené částky nejdříve 14 dnů od nákupu.

5.3.Účastník akce zašle účtenku (doporučujeme její kopii), vystřižený čárový kód (z originálního balení produktu) a vyplněný registrační formulář z www.miopromoce.cz na adresu:

Just Communication s.r.o.
Dlouhá 705/16
110 00  Praha 1
Česká republika

Na obálku, prosím uveďte: “CashBack Mio”

5.4.Příslušná vratná částka, dle výše uvedeného seznamu bude zaslaná na číslo účtu vyplněné v registračním formuláři, který bude součástí zásilky, kterou účastník odešle na adresu společnosti Just Communication s.r.o. a to do 30 dnů od jejího obdržení.

5.5.Žádosti o vrácení příslušné částky musí být zaslány na adresu Just Communication s.r.o. do 31.1.2018. Žádosti, které budou zaslány po uplynutí lhůty (datum razítka nejpozději do 31/1/2018) již nebudou realizovány.

5.6.Jeden nákup opravňuje pouze k uplatnění jedné slevy.

5.7.Jeden účastník – fyzická osoba může zakoupit maximalně 5 produktů.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:

6.1.Zpracování osobních údajů a osobnostní práva Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v prodejní akci souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této prodejní akce (dále jen „údaje) do databáze pořadatele, jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím určeného zpracovatele pro účely prověření platné účasti v prodejní akci a dále marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
Současně vyslovujete svůj souhlas, že organizátor může Vaše osobní údaje předat společnosti DATART INTERNATIONAL, a.s., se sídlem: Křižíkova 148/34,Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 601 92 615 a to pouze v případě nákupu zboží od této společnosti. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.

7. Závěrečná ustanovení:

7.1.Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto elektronicky ve formě dodatku k stávajícím pravidlům a zveřejněno zde www.miopromoce.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání odměn v prodejní akci.Tým Mio