Pravidla a podmínky prodejní akce: „Dárky s Mio“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce „Dárky s Mio“ (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna bez předchozího upozornění.

1. Obecná ustanovení:

1.1.Pořadatelem prodejní akce je společnost MiTAC Europe Ltd. Sp. z o.o.(ul. Puławska 405A, 02-801 Warsaw, PL (dále jen „pořadatel“).

1.2.Vykonavatelem prodejní akce jménem pořadatele je společnost TRUST System s.r.o, Jiráskova 19 917 02 Trnava, Slovenská republika (dále jen „vykonavatel“).

1.3.Prodejní akce se řídí právním řádem Slovenské republiky.

2. Termín a místo konání prodejní akce:

2.1.Prodejní akce probíhá v termínu od 1. srpna 2018 00:00 hod. do 30. září 2018 23:59 hod. (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).

3. Účastník prodejní akce:

3.1.Účastníkem prodejní akce se může stát fyzická osoba starší 18 let, která splní podmínky prodejní akce (dále jen „účastník prodejní akce“). Akce není určena pro právnické osoby a zástupce distributorů značky Mio.

4. Produkty zařazené do prodejní akce:

4.1.Do prodejní akce jsou zařazené níže uvedené modely a k nim přiřazené dárky. Tyto produkty jsou prodávané vybranými oficiálními distributory a prodejci v ČR, kteří jsou uvedeni na webových stránkách prodejní akce – www.miopromoce.cz.

Produkt Dárček
Navigácia MIO Spirit 7700 CARNEO Fit náramek U3
Navigácia MIO SPIRIT 8500 FULL EUROPE CARNEO Fit náramek U3
Navigácia MIO SPIRIT 8670 FULL EUROPE Smart hodinky CARNEO BLACK EYE
Navigácia s kamerou MIO MiVue Drive 50 FULL EUROPE Smart hodinky CARNEO BLACK EYE
Navigácia s kamerou MIO MiVue Drive 65 FULL EUROPE Smart náramek CARNEO Fit+
Autokamera MIO MiVue C330 CARNEO Fit náramek U3
Autokamera MIO MiVue C335 CARNEO Fit náramek U3
Autokamera MIO MiVue 733 CARNEO Fit náramek U3
Autokamera MIO MiVue 786 Smart hodinky CARNEO BLACK EYE
Autokamera MIO MiVue 752 Dual Smart náramek CARNEO Fit+
Cyklo navigácia Mio Cyclo 210 CARNEO Fit náramek U3
Cyklo navigácia MIO CYCLO 405 Smart hodinky CARNEO BLACK EYE
Cyklo navigácia MIO CYCLO 605 HC Smart náramek CARNEO Fit+

5. Podmínky účasti v prodejní akci:

5.1.Zakoupení některého z uvedených produktů Mio, a to v době trvaní prodejní akce, u některého ze zařazených prodejců v České republice.

5.2.Účastník může požádat o účast v prodejní akci nejdříve 14 dnů ode dne nákupu.

5.3.Zákazník, který zakoupil některý z uvedených produktů se v průběhu konání akce zaregistruje přes online registrační formulář na stránkách www.miopromoce.cz

5.4.Účastník akce zašle výhradně prostřednictvím doručovací služby (např. Česká pošta) související nákupní doklad produktu Mio (viz bod 4.) – nejčastěji tedy účtenku (doporučujeme její kopii), dále pak přiloží i vystřižený čárový kód „S.N.“ (z originálního balení produktu), a rovněž i vytištěný a kompletně vyplněný registrační formulář z www.miopromoce.cz na adresu:

TRUST System s.r.o.
Mikovíniho 4
917 01 Trnava
Slovenská republika

Na obálku prosím uveďte: “Dárky s Mio”
Obdržené žádosti, které nebudou splňovat veškeré požadované náležitosti nebudou zpracovány.

5.5.Žádosti o účast v prodejní akci musí být zaslány na adresu společnosti TRUST System s.r.o do 31. 10. 2018. Žádosti, které budou zaslány po uplynutí lhůty (datum razítka s nejpozdějším datem 31/10/2018) již nebudou realizovány.

5.6.Nákup jednoho produktu opravňuje k požádání o jeden dárek v akci “Dárky s Mio“.

5.7.Jeden účastník – fyzická osoba – může zakoupit a uplatnit výše uvedenou akci až na 5 produktů, tedy získá při nákupu 5 produktů nárok až na 5 dárků dle těchto podmínek prodejní akce.

5.8.Příslušný dárek, dle výše uvedeného seznamu bude do 30 kalendářních dnů po splnění všech podmínek akce zaslán přepravní společností na adresu uvedenou v registračním formuláři doručeném na adresu vykonavatele společnost Trust.

5.9.Pořadatel akce nenese odpovědnost v případě nepřevzetí či nemožnosti opakovaného doručení odeslané zásilky s dárkem. Opětovně nedoručená zásilka propadá ve prospěch pořadatele

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

6.1.Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je dodržovat. Dobrovolně souhlasí s poskytnutím svých níže uvedených osobních údajů a rovněž se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci prodejní akce.

 • Zpracovávané osobní údaje (dále jen „údaje) jsou:
  • Jméno, Příjmení
  • Adresa
  • Telefonní kontakt
  • E-mailová adresa
  • Údaje související s vozidlem účastníka, tedy VIN kód vozidla, model, značka a výrobce vozu, RZ (SPZ) vozu,
  • Údaje související s dokladem o nákupu (účtenka), tedy s nákupem: datum a místo nákupu, typ/typy zakoupených produktů, číslo účtenky, EET identifikátory. Dále z dokladu budou zřejmě viditelné, ale správcem údajů nebudou zpracovávány tyto údaje: cena nákupu, v případě platby kartou i identifikátor Terminálu platby, část čísla platební karty, typ platební karty a autorizační kód (nesouvisí s kódem PIN).
 • Údaje budou zpracovávány za účelem evidence a na základě smluvního vztahu a zákonné povinnosti, zejména z důvodu kontroly ze strany úřadů, z důvodu poskytnutí žádaných asistenčních služeb, a to po dobu platnosti asistenční karty, a z důvodu prokázání nároku na poskytnutí karty účastníkovi prodejní akce, a to po zákonnou dobu 5 let. Nebudou zpracovávány za účelem marketingových akcí.
 • Zpracováním Osobních údajů ve smyslu těchto podmínek se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, uspořádání, zpřístupnění, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků (např. specializovaných softwarů pro správu asistenčních služeb a pro vedení účetnictví) v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytnutí asistenčních služeb a vykonání prodejní akce.
 • Účastí v prodejní akci dále účastník souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této prodejní akce do databáze pořadatele, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím určeného zpracovatele pro účely prověření platné účasti v prodejní akci (viz v záhlaví této smlouvy „Vykonavatel“), pro potřeby poskytnutí příslušného dárku dle zákona č. 18/2018 Z.z. SR a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a to na dobu 10 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
 • Účastník (fyzická osoba) má nárok (dle dnes platného ustanovení zák. č. 18/2018 Z.z. SR a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), na bezplatnou aktualizaci svých dat u správce dat, ale i na výmaz svých dat, zejména z marketingové databáze a databáze určené pro tuto prodejní akci, rovněž má nárok přednostně na podání námitky u správce těchto dat (pořadatel akce a/nebo vykonavatel akce – kontakty viz výše), má nárok rovněž na podání námitky dozorovému orgánu (ÚOOÚ – viz https://dataprotection.gov.sk/uoou/, Úřad pro ochranu osobních údajů SR se sídlem Hraničná 12, Bratislava). Svůj nárok může kdykoliv vznést písemně.
 • Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:
  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Správce na rychlém a přímém informování Subjektu údajů o záležitostech týkající se prodejní akce a poskytování asistenčních služeb výše uvedených a možnosti Správce bezprostředně a rychle kontaktovat Subjekt údajů v potřebných věcech, což by bez poskytnutí těchto údajů bylo podstatně ztíženo,
  • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
  • předmětem zpracování Osobních údajů na základě těchto podmínek a pravidel prodejní akce nejsou citlivé údaje ve smyslu Nařízení.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele, vyjma výše uvedených firem, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci.

7. Závěrečná ustanovení

7.1.Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci a poskytnutým dárkem.

7.2.Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto elektronicky ve formě dodatku k stávajícím pravidlům a zveřejněno zde www.miopromoce.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání odměn v prodejní akci.Tým Mio