Podmínky soutěže Mio

1.Obecná ustanovení
Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Mitac Europe Ltd. Sp. z o.o.(ul. Puławska 405A, 02-801 Warsaw, PL (dále jen „pořadatel“). Vykonavatelem prodejní akce jménem pořadatele je společnost Just Communication s.r.o. se sídlem 5. května 1110/13, 140 00, Praha 4-Nusle, Česká republika, IČ 24757837, spis. zn. C 171858 vedená u Městského soudu v Praze.

2.Termín soutěže
Soutěž probíhá od 15. 7. do 15. 9. 2019 na území České a Slovenské republiky.

3.Účastníci soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let (dále „soutěžící“ či “účastník”). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby blízké těmto osobám dle ust. § 22 zákona č.89/2012 Sb.občanského zákoníku v platném znění. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá.

4.Princip soutěže, způsob výběru výherce
Soutěže se může zúčastnit soutěžící, který jako zákazník v průběhu trvaní akce v době od 15. 7. 2019 – 15. 9. 2019 zakoupí uvedené zařízení Mio ve vybrané prodejní síti pořadatele na území České nebo Slovenské republiky, zaregistruje se na webových stránkách soutěže www.miopromoce.cz a odpoví prostřednictvím webového formuláře na otázku.

Akce je rozdělena na 6 soutěžních kol s přesně definovanou délkou trvání každého kola. V každém kole bude vyhlášena samostatná soutěžní otázka, celkem tedy 6 otázek. Po uzavření registrace každého kola bude na stránkách www.miopromoce.cz zveřejněna správná odpověď spolu s uvedením výherce.

Otázky pro jednotlivá soutežní kola budou vyhlašovány týdně a to vždy v pondělí v následujích termínech:
1. Otázka zveřejněna 29.7.2019, možnost registrace a odpovědi na otázku nejpozději do 4.8.2019, 23:59hod, vyhlášení správné odpovědi a uvedení výherců 6.8.2019.
2. Otázka zveřejněna 5.8.2019, možnost registrace a odpovědi na otázku nejpozději do 11.8.2019, 23:59hod, vyhlášení správné odpovědi a uvedení výherců 13.8.2019.
3. Otázka zveřejněna 12.8.2019, možnost registrace a odpovědí na otázku nejpozději do 18.8.2019, 23:59hod, vyhlášení správné odpovědi a uvedení výherců 20.8.2019.
4. Otázka zveřejněna 19.8.2019, možnost registrace a odpovědi na otázku nejpozději do 25.8.2019, 23:59hod, vyhlášení správné odpovědi a uvedení výherců 27.8.2019.
5. Otázka zveřejněna 26.8.2019, možnost registrace a odpovědi na otázku nejpozději do 1.9.2019, 23:59hod, vyhlášení správné odpovědi a uvedení výherců 3.9.2019.
6. Otázka zveřejněna 2.9.2019, možnost registrace a odpovědi na otázku nejpozději do 15.9.2019, 23:59hod, vyhlášení správné odpovědi a uvedení výherců 17.9.2019.

Tolik, kolik soutěžící zakoupí vybraných zařízení Mio, tolikrát se může zúčastnit každého kola této soutěže. Koupí-li tedy 3 uvedená zařízení Mio a splňuje veškeré ostatní podmínky soutěže zde uvedené, může se zúčastnit třikrát prvního kola, ale i také třikrát druhého, třetího, čtvrtého, pátého a šestého kola, vždy ve výše časově uvedeném intervalu.

Registrace do soutěže se provádí na stránkách www.miopromoce.cz, kde účastník uvede svoje kontakní údaje (telefonní číslo a emailová adresa), odpoví na soutěžní otázku, zadá typ zakoupeného Mio zařízení spolu s jeho fotografií a s kopií nákupního dokladu (obrázek dokladu o koupi zařízení, tedy sken či fotka).
Správné odpovědi na otázky jsou zapečetěny u notáře před vyhlášením soutěže a budou postupně vyhlašovány a spolu s výherci zveřejněny na webových stránkách www.miopromoce.cz.

Výhercem daného kola soutěže se stane ten, kdo uvede správnou odpověď na otázku přiřazenou pro dané kolo soutěže v časovém intervalu a způsobem uvedeným výše v těchto Podmínkách. V případě obdržení více správných odpovědí od více soutěžících, se vítězem stává soutěžící, který odpověděl nejdříve (dřívější čas registrace odpovědi).
Pokud žádný ze správně zaregistrovaných soutěžících neodpoví správně, stane se výhercem ten soutěžící, který odpoví co nejblíže správné odpovědi. V případě více odpovědí se stejnou odchylkou, rozhoduje dřívější čas registrace odpovědi.

Do soutěže byly vloženy následující výhry:
6x (6krát) Elektrokolo EASYBIKE MI5 27,5" v bílé barvě.
Více informací o elektrokole získáte na stránkách společnosti AutoKelly ZDE.

5.Podmínky předání výhry, kontaktování výherce
Podmínkou předání výhry je na požádání předložení zakoupeného výrobku vykonavateli. V případě, že zboží s výrobním číslem, které bylo použito v registračním formuláři, bylo následně vráceno v případech, kdy to umožňují obchodní podmínky, nebo v zákonné lhůtě při nákupu přes internet, je registrace do soutěže neplatná.
V případě, že se zjistí, že výherce soutěže uvedl nepravdivé osobní údaje anebo z jiného důvodu nesplňuje podmínky soutěže, nemá na výhru nárok a bude určen dle výše uvedených pravidel vyhodnocení soutěže další výherce. Stejně bude postupováno v případě, že nebude možné cenu výherci doručit či předat.

Výherce bude kontaktován organizátorem soutěže do 7 dnů od jeho zveřejnění na www.miopromoce.cz, a to na kontaktech (email, telefon) uvedených účastníkem při registraci. Výherce má rovněž možnost kontaktovat vykonavatele přímo na emailové adrese mio@justC.cz. V případě, že se vykonavateli nepodaří s výhercem spojit, a to i přes opakované pokusy na uvedené kontakty, tedy emailovou adresu a telefonní číslo, propadá výhra ve prospěch organizátora.

Výhra – sestavené elektrokolo bude výhercům po předchozí dohodě osobně předána na adrese provozovny Auto Kelly, Řípská 1407/2b, 627 00 Brno. V případě, že se výherce nebude chtít či moci se pro výhru osobně vyzvednout, bude mu zaslána poštou na jim uvedenou dodací adresu. V takovém případě se zasílá kolo v rozloženém stavu a výherce si sám na svůj náklad zajistí jeho sestavení. Organizátor soutěže nenese odpovědnost za zásilku a její doručení. V případě jejího nepřevzetí či nemožnosti doručení, případně opakovaných problémů s doručením, propadá výhra ve prospěch Organizátora.

Vykonavatel je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení výherců na webových stránkách soutěže a propagačních materiálech organizátora a účastník mu k tomuto přijetím těchto podmínek dává svůj výslovný souhlas.

6.Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je dodržovat. Dobrovolně souhlasí s poskytnutím svých níže uvedených osobních údajů a rovněž se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci prodejní akce.

 • Zpracovávané osobní údaje (dále jen „údaje) jsou:
  • Jméno, Příjmení,
  • Adresa,
  • Telefonní kontakt,
  • E-mailová adresa,
  • Údaje související s dokladem o nákupu (účtenka), tedy s nákupem: datum a místo nákupu, typ/typy zakoupených produktů, číslo účtenky, EET identifikátory. Dále z dokladu budou zřejmě viditelné, ale správcem údajů nebudou zpracovávány tyto údaje: cena nákupu, v případě platby kartou i identifikátor Terminálu platby, část čísla platební karty, typ platební karty a autorizační kód (nesouvisí s kódem PIN).
 • Údaje budou zpracovávány za účelem evidence a na základě smluvního vztahu a zákonné povinnosti, zejména z důvodu kontroly ze strany úřadů a z důvodu prokázání nároku na poskytnutí slevy účastníkovi prodejní akce, a to po zákonnou dobu 10 let. Nebudou zpracovávány za účelem marketingových akcí.
 • Zpracováním Osobních údajů ve smyslu těchto podmínek se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, uspořádání, zpřístupnění, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků (např. specializovaných softwarů pro vedení účetnictví) v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného vykonání prodejní akce.
 • Účastí v prodejní akci dále účastník souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této prodejní akce do databáze organizátora, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím určeného zpracovatele pro účely prověření platné účasti v prodejní akci (viz v záhlaví těchto podmínek „Organizátor“), dle zákona č. 480/2004 Sb. a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a to na dobu 10 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
 • Účastník (fyzická osoba) má nárok (dle dnes platného ustanovení § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), na bezplatnou aktualizaci svých dat u správce dat, ale i na výmaz svých dat, zejména z marketingové databáze a databáze určené pro tuto prodejní akci, rovněž má nárok přednostně na podání námitky u správce těchto dat (vykonavatel akce a/nebo organizátor akce – kontakty viz výše), má nárok rovněž na podání námitky dozorovému orgánu (ÚOOÚ – viz https://www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha). Svůj nárok může kdykoliv vznést písemně.
 • Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:
  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Správce na rychlém a přímém informování Subjektu údajů o záležitostech týkající se prodejní akce a možnosti Správce bezprostředně a rychle kontaktovat Subjekt údajů v potřebných věcech, což by bez poskytnutí těchto údajů bylo podstatně ztíženo,
  • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
  • předmětem zpracování Osobních údajů na základě těchto podmínek a pravidel prodejní akce nejsou citlivé údaje ve smyslu Nařízení,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele, vyjma výše uvedených firem, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci, nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

7.Závěrečná ustanovení
Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel a vykonavatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto elektronicky ve formě dodatku k stávajícím pravidlům a zveřejněno zde www.miopromoce.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání odměn v prodejní akci.

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

V případě, že dojde mezi Pořadatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.Tým Mio