PODMÍNKY PODPORY "Truck/Karavan licence zdarma"

1. Definice

1.1.Termíny a definice používané v těchto předpisech znamenají:

 1. Propagace - "Truck/Karavan licence zdarma",
 2. Pořadatel - subjekt uvedený níže v bodě 2.1,
 3. Vykonavatel- subjekt uvedený níže v bodě 2.2,
 4. Účastník - zákazník, který se účastní propagační akce a splňuje podmínky popsané v pravidlech,
 5. Produkt – výrobek na který se vztahuje akce "Truck/Karavan licence zdarma" uvedená v bodě 4.1 těchto pravidel,
 6. Pravidla – pravidla akce “Truck/Karavan licence zdarma".

2. Obecná ustanovení

2.1.Pořadatelem propagační akce pod názvem "Truck/Karavan licence zdarma" je kancelář společnosti MiTAC Europe Ltd. Sp. z o.o. se sídlem ul. Puławska 405 a ve Varšavě.

2.2.Vykonavatelem, který jedná jménem pořadatele, je společnost Just Communication s.r.o., se sídlem 5. května 1110/13, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika.

2.3.Propagační akce je organizována a realizována na území České a Slovenské republiky.

2.4.Tato akce začíná dne 1.7.2019 a trvá do 31.8.2019 nebo do doby vyčerpání skladové zásoby produktů na které se akce vztahuje, v závislosti na tom, která událost nastane dříve. Datum nákupu produktu uvedeného v dokladu o koupi je rozhodující pro stanovení určuje přijetí žádosti.

2.5.Účelem této propagační akce je poskytnout účastníkovi licenční klíč na bezplatnou aktivaci Truck/Karavan režimu v navigaci Mio Spirit 7800.

2.6.Podrobné informace o Truck/Karavan režimu naleznete na stránkách www.mio.com.

3. Podmínky účasti na propagaci

3.1.Účastníky propagační akce mohou být fyzické osoby starší 18 let s plnou způsobilostí k právním úkonům.

3.2.Zakoupením navigace Mio Spirit 7800 v době trvání prodejní akce u některého ze zapojených prodejců v České a Slovenské republice uvedených na stránkách prodejní akce www.miopromoce.cz.

3.3.Distributoři a prodejci Mio zařízení, stejně jako jejich zaměstnanci a rodinní příslušníci se nemohou propagace účastnit.

4. Principy propagace

4.1.Do prodejní akce je zařazen produkt navigace Mio Spirit 7800 s mapami celé Evropy. Tento produkt je zcela nový, prodávaný vybranými oficiálními distributory a prodejci v ČR, kteří jsou uvedeni na webových stránkách prodejní akce

4.2Co musíte učinnit pokud se chcete účastnit prodejní akce

 1. Zakoupit uvedný produkt v průběhu trvání akce u některého z vybraných prodejců v České republice a na Slovensku.
 2. Zaregistrování nákup produkt na adrese www.miopromoce.cz pro Českou republiku a Slovenskou republiku.
  Při registraci produktu je třeba zadat jeho sériové číslo a přiložit kopii nákupního dokladu (sken nebo fotografii) a fotografii produktu na které je zobrazeno jeho sériové číslo (SN).
 3. Vyslovit souhlas se zpracováním osobních údajů vztahujících se k účasti v této propagační akci.

4.3Produkty lze registrovat nejpozději do 30.9.2019 23:59 hod. Žádosti podány po uplynutí této lhůty již nebudou akceptovány.

4.4Jeden účastník může zaregistrovat maximálně pět produktů.

4.5Registrace produktů bude ověřena vykonavatelem, který si vyhrazuje možnost kontaktovat účastníka v případě jakýchkoli nedostatků v žádosti nebo za účelem ověření údajů a potvrzení pravosti dokladu o koupi (žádost o předložení originálu).

4.6Účastník, který požádal o registraci produktu a splnil zde uvedené podmínky akce, obdrží do 14 dnů od data registrace na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti licenční klíč pro aktivaci Truck/Karavan režimu.

4.7Pořadatel a vykonavatel nezodpovídají, pokud nelze licenční klíč udělit z důvodu zavinění účastníka (nesprávně vyplněná registrace, nesprávné nebo nepravdivé údaje, neúplná přihláška, nemožnost kontaktovat účastníka). V takovém případě ztratí účastník právo na poskytnutí licenčního klíče.

4.8Žádost musí být podána za podmínek stanovených v těchto předpisech. Není-li splněna alespoň jedna z podmínek, pořadatel nebo vykonavatel mají právo odmítnout poskytnutí licenčního klíče.

5. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

5.1.Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je dodržovat.

5.2.Dobrovolně souhlasí s poskytnutím svých níže uvedených osobních údajů a rovněž se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci prodejní akce.

 • Zpracovávané osobní údaje (dále jen „údaje) jsou:
  E-mailová adresa
  Údaje související s dokladem o nákupu (účtenka), tedy s nákupem: datum a místo nákupu, typ/typy zakoupených produktů, číslo účtenky, EET identifikátory. Dále z dokladu budou zřejmě viditelné, ale správcem údajů nebudou zpracovávány tyto údaje: cena nákupu, v případě platby kartou i identifikátor Terminálu platby, část čísla platební karty, typ platební karty a autorizační kód (nesouvisí s kódem PIN).
 • Údaje budou zpracovávány za účelem evidence a na základě smluvního vztahu a zákonné povinnosti, zejména z důvodu kontroly ze strany úřadů, a z důvodu prokázání nároku na poskytnutí prodloužené záruky v prodejní akci, a to po zákonnou dobu 5 let. Nebudou zpracovávány za účelem marketingových akcí.
 • Zpracováním Osobních údajů ve smyslu těchto podmínek se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, uspořádání, zpřístupnění, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytnutí licenčního klíče a vykonání prodejní akce.
 • Účastí v prodejní akci dále účastník souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této prodejní akce do databáze pořadatele, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím určeného zpracovatele pro účely prověření platné účasti v prodejní akci (viz v záhlaví této smlouvy „Vykonavatel“), pro potřeby poskytnutí licenčního klíče dle zákona č. 18/2018 Z.z. SR a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a to na dobu 10 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
 • Účastník (fyzická osoba) má nárok (dle dnes platného ustanovení § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), na bezplatnou aktualizaci svých dat u správce dat, ale i na výmaz svých dat, zejména z marketingové databáze a databáze určené pro tuto prodejní akci, rovněž má nárok přednostně na podání námitky u správce těchto dat (pořadatel akce a/nebo vykonavatel akce – kontakty viz výše), má nárok rovněž na podání námitky dozorovému orgánu (ÚOOÚ – viz https://www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha). Svůj nárok může kdykoliv vznést písemně.
 • Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:
  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Správce na rychlém a přímém informování Subjektu údajů o záležitostech týkající se prodejní akce a poskytování asistenčních služeb výše uvedených a možnosti Správce bezprostředně a rychle kontaktovat Subjekt údajů v potřebných věcech, což by bez poskytnutí těchto údajů bylo podstatně ztíženo,
  • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
  • předmětem zpracování Osobních údajů na základě těchto podmínek a pravidel prodejní akce nejsou citlivé údaje ve smyslu Nařízení.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele, vyjma výše uvedených firem, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci.

6. Závěrečná ustanovení

6.1.Obsah těchto pravidel je k dispozici účastníkům na adrese vykonavatele a na internetových stránkách www.miopromoce.cz.

6.2.Tyto podmínky jsou jediným dokumentem, který definuje podrobná pravidla této propagace.

6.3.Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci a poskytnutým licenčním klíčem.

6.4.Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny.

6.5.Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

6.6.Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto elektronicky ve formě dodatku k stávajícím pravidlům a zveřejněno zde www.miopromoce.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

6.7.Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání odměn v prodejní akci.Tým Mio