Pravidla a podmínky prodejní akce: „Stará za novou“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce „Stará za novou“ (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna bez předchozího upozornění.

1. Obecná ustanovení:

1.1.Pořadatelem prodejní akce je společnost Mitac Europe Ltd. Sp. z o.o.(ul. Puławska 405A, 02-801 Warsaw, PL (dále jen „pořadatel“).

1.2.Vykonavatelem prodejní akce v zastoupení pořadatele je společnost Just Communication s.r.o., se sídlem v Praze 1, 110 00, Dlouhá 705/16, IČ: 247 57 837.

2. Termín a místo konání prodejní akce:

2.1.Prodejní akce probíhá v termínu od 17. července 2017 00:00 hod. do 30. září 2017 23:59 hod. (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).

3. Účastník prodejní akce:

3.1.Účastníkem prodejní akce se může stát fyzická osoba starší 18 let, která splní podmínky prodejní akce (dále jen „účastník prodejní akce“). Akce není určena pro právnické osoby a zástupce distributorů značky Mio.

4. Produkty zařazené do prodejní akce:

4.1.Do prodejní akce jsou zařazené níže uvedené modely s jasně definovanou vratnou částkou při odevzdání starého zařízení. Tyto produkty jsou prodávané vybranými oficiálními distributory a prodejci v ČR.

MODELVRATNÁ ČÁSTKA
MiVue™ Drive 50 FULL EUROPE LM (EEU)700Kč
MiVue™ Drive 55 Full Europe LM (EEU)700Kč
MiVue™ Drive 60 Full Europe LM (EEU)700Kč
MiVue™ Drive 65 FULL EUROPE LM (EEU)700Kč
MiVue™ Drive 65 FULL EUROPE LM TRUCK700Kč

5. Podmínky účasti v prodejní akci:

5.1.Do prodejní akce bude zařazen účastník prodejní akce za splnění kumulativního splnění následujících podmínek:

a) zakoupení některého z uvedených Mio produktů v době trvání prodejní akce u některého ze zařazených prodejců v ČR (seznam schválených prodejců je uveden na webu www.miopromoce.cz)

b) vrácení starého zářízení libovolné značky - navigace do auta či kamery do auta (stačí pouze přístroj bez příslušenství a prodejního balení)

c) vyplnění registračního formuláře na webu www.miopromoce.cz, který účastník vytiskne a odešle společně s účtenkou (doporučujeme odeslat spíše s její čitelnou kopií), s vystřiženým čárovým kódem (z nového originálního balení produktu MIO) a se starým zařízením (viz bod 5.1.b).

Odeslání zásilky – po vyplnění registračního formuláře bude účastník přesměrován na stránky společnosti REMA Systém, a.s. www.remasystem.cz/re-balik , kde vyplní své kontaktní údaje a do poznámky uvede text „Mio“. Následně mu bude do uvedeného emailu zaslána přepravní etiketa České pošty, kterou si rovněž vytiskne, viditelně umístí na balíček a odnese na jakoukoliv pobočku České pošty pro bezplatné odeslání zásilky.

d) účastník prodejní akce může žádat o navrácení výše uvedené částky (vratná částka) nejdříve 14 dnů od nákupu nového zařízení.

5.2.Příslušná vratná částka, dle výše uvedeného seznamu, bude zaslána účastníkovi do 30 dnů od obdržení zásilky splňující veškeré stanovené náležitosti, a to na číslo účtu (vedeného u banky se sídlem na území České nebo Slovenské republiky), které účastník vyplnil v registračním formuláři (musí být součástí zásilky, viz bod 5.1.c).

5.3.Žádosti o vrácení příslušné částky musí být doručeny způsobem dle instrukcí v bodu 5.1 písm. c), a to nejpozději do 30. 10. 2017. Žádosti, které budou zaslány po této lhůtě, již nebudou realizovány.

5.4.Jeden nákup opravňuje k uplatnění pouze jedné slevy.

5.5.Jeden účastník prodejní akce – fyzická osoba – může zakoupit maximálně 5 produktů.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:

6.1.Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník prodejní akce souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v prodejní akci souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této prodejní akce (dále jen „údaje) do databáze pořadatele, jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím určeného zpracovatele pro účely prověření platné účasti v prodejní akci a dále marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník prodejní akce bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.

7. Závěrečná ustanovení:

7.1.Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly, nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto elektronicky ve formě dodatku k stávajícím pravidlům a zveřejněno zde www.miopromoce.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání odměn v prodejní akci.


Dne: 30.6.2017 v BrněTým Mio