PODMÍNKY PODPORY "3 roky záruka"

1. Definice

1.1.Termíny a definice používané v těchto předpisech znamenají:

 1. Propagace - propagace "Prodloužení záruky na 3 roky",
 2. Pořadatel - subjekt uvedený níže v bodě 2.1,
 3. Vykonavatel- subjekt uvedený níže v bodě 2.2,
 4. Účastník - zákazník, který se účastní propagační akce a splňuje podmínky popsané v pravidlech,
 5. Produkt – výrobek na který se vztahuje akce "Prodloužení záruky do 3 let" uvedená v bodě 4.1 těchto pravidel,
 6. Pravidla – pravidla akce “Prodloužení záruky na 3 roky".

2. Obecná ustanovení

2.1.Pořadatelem propagační akce pod názvem "Prodloužení záruky na 3 roky" je kancelář společnosti MiTAC Europe Ltd. Sp. z o.o. se sídlem ul. Puławska 405 a ve Varšavě.

2.2.Vykonavatelem, který jedná jménem pořadatele, je společnost Just Communication s.r.o. se sídlem 5. května 1110/13, 140 00, Praha 4-Nusle, Česká republika.

2.3.Propagační akce je organizována a realizována na území České a Slovenské republiky.

2.4.Tato akce začíná dne 1.11.2019 a trvá do 31.12.2019 nebo do doby vyčerpání skladové zásoby produktů na které se akce vztahuje, v závislosti na tom, která událost nastane dříve. Datum nákupu produktu uvedeného v dokladu o koupi je rozhodující pro stanovení určuje přijetí žádosti.

2.5.Účelem této propagační akce je umožnit účastníkovi prodloužit záruku na zakoupený produkt, na který se vztahuje propagační akce, o jeden rok, tedy ze 2 na 3 roky. Vestavěná baterie a příslušenství dodávané společně s produktem je z této propagace vyloučeno.

2.6.Podrobné informace o podmínkách záruky naleznete na záruční kartě, která je součástí každého produktu.

3. Podmínky účasti na propagaci

3.1.Účastníky propagační akce mohou být fyzické osoby starší 18 lets plnou způsobilostí k právním úkonům.

3.2.Zakoupení některého z uvedených výrobků Mio v době trvaní prodejní akce u některého ze zapojených prodejců v České a Slovenské republice uvedených na stránkách prodejní akce www.miopromoce.cz a www.miopromoce.sk.

3.3.Distributoři a prodejci Mio zařízení, stejně jako jejich zaměstnanci a rodinní příslušníci se nemohou propagace účastnit.

4. Principy propagace

4.1.Do prodejní akce jsou zařazené níže uvedené produkty Mio. Tyto produkty jsou zcela nové, prodávané vybranými oficiálními distributory a prodejci v ČR, kteří jsou uvedeni na webových stránkách prodejní akce

Zařazené produkty to prodejní akce:
Mio Pilot 15, Mio Spirit 7700, Mio Spirit 7800, Mio Spirit 7100, Mio Spirit 7670, Mio Spirit 7670Truck, Mio Spirit 7500, Mio Spirit 8500, Mio Spirit 8670, Mio Spirit 8670Truck, Mio MiVue Drive 50, Mio MiVue Drive 55, Mio MiVue Drive 60, Mio MiVue Drive 65, Mio MiVue Drive 65Truck, Mio MiVue 733WIFI, Mio MiVue J85, Mio MiVue J60, Mio MiVue 751, Mio MiVue 752 Dual, Mio MiVue 788, Mio MiVue 792, Mio MiVue 785, Mio MiVue 786WIFI, Mio MiVue C310, Mio MiVue C320, Mio MiVue C325, Mio MiVue C330, Mio MiVue C335, Mio MiVue 766, Mio MiVue C380, Mio MiVue 798, Mio MiVue 798 Dual, Mio MiVue 825, Mio MiVue 826, Mio MiVue C540, Mio MiVue C541, Mio MiVue C570, Mio MiVue 731, Mio MiVue M760D, Mio Cyclo 205 HC, Mio Cyclo 210, Mio Cyclo 215 HC, Mio Cyclo 405, Mio Cyclo 605 HC.

4.2Produkty zařazené do propagační akce mají standardní 24měsíční záruku. Účast na propagaci zaručuje účastníkovi prodloužení záruky o dalších 12 měsíců na celkových 36 měsíců.

4.3Co musíte učinnit pokud se chcete účastnit prodejní akce

 1. Zakoupit některý z uvedených produktů v průběhu trvání akce u některého z vybraných prodejců v České republice a na Slovensku.
 2. Zaregistrování nákup produkt na adrese www.miopromoce.cz pro Českou republiku a www.miopromoce.sk pro Slovenskou republiku.
  Při registraci produktu je třeba zadat jeho sériové číslo a přiložit kopii nákupního dokladu (sken nebo fotografii) a fotografii produktu na které je zobrazeno jeho sériové číslo (SN).
 3. Vyslovit souhlas se zpracováním osobních údajů vztahujících se k účasti v této propagační akci.

4.4Produkty lze registrovat nejpozději do 31.1.2020 23:59 hod. Žádosti podány po uplynutí této lhůty již nebudou akceptovány.

4.5Jeden účastník může zaregistrovat maximálně pět produktů.

4.6Registrace produktů bude ověřena vykonavatelem, který si vyhrazuje možnost kontaktovat účastníka v případě jakýchkoli nedostatků v žádosti nebo za účelem ověření údajů a potvrzení pravosti dokladu o koupi (žádost o předložení originálu).

4.7Účastník, který požádal o registraci produktu a splnil zde uvedené podmínky akce, obdrží do 14 dnů od data registrace na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti potvrzení o prodloužení záruky na další rok.

4.8Produkty zařazené do propagační akce mají standardní 24měsíční záruku. Účast na propagaci zaručuje účastníkovi prodloužení záruky o dalších 12 měsíců na celkových 36 měsíců.

4.9Každý účastník, který splňil podmínky akce obdrží dodatečnou bezplatnou jednoroční záruku na zakoupený produkt.

4.10Dodatečný rok záruky není k dispozici účastníkům, kteří odstoupí od kupní smlouvy produktu.

4.11Pořadatel a vykonavatel nezodpovídají, pokud nelze dodatečnou záruční lhůtu udělit z důvodu zavinění účastníka (nesprávně vyplněná registrace, nesprávné nebo nepravdivé údaje, neúplná přihláška, nemožnost kontaktovat účastníka). V takovém případě ztratí účastník právo na prodloužení záruky.

4.12Žádost musí být podána za podmínek stanovených v těchto předpisech. Není-li splněna alespoň jedna z podmínek, pořadatel nebo vykonavatel mají právo odmítnout prodloužit záruku.

5. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

5.1.Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je dodržovat. Dobrovolně souhlasí s poskytnutím svých níže uvedených osobních údajů a rovněž se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci prodejní akce.

5.2.Dobrovolně souhlasí s poskytnutím svých níže uvedených osobních údajů a rovněž se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci prodejní akce.

 • Zpracovávané osobní údaje (dále jen „údaje) jsou:
  E-mailová adresa
  Údaje související s dokladem o nákupu (účtenka), tedy s nákupem: datum a místo nákupu, typ/typy zakoupených produktů, číslo účtenky, EET identifikátory. Dále z dokladu budou zřejmě viditelné, ale správcem údajů nebudou zpracovávány tyto údaje: cena nákupu, v případě platby kartou i identifikátor Terminálu platby, část čísla platební karty, typ platební karty a autorizační kód (nesouvisí s kódem PIN).
 • Údaje budou zpracovávány za účelem evidence a na základě smluvního vztahu a zákonné povinnosti, zejména z důvodu kontroly ze strany úřadů, a z důvodu prokázání nároku na poskytnutí prodloužené záruky v prodejní akci, a to po zákonnou dobu 5 let. Nebudou zpracovávány za účelem marketingových akcí.
 • Zpracováním Osobních údajů ve smyslu těchto podmínek se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, uspořádání, zpřístupnění, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytnutí prodloužené záruky a vykonání prodejní akce.
 • Účastí v prodejní akci dále účastník souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této prodejní akce do databáze pořadatele, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím určeného zpracovatele pro účely prověření platné účasti v prodejní akci (viz v záhlaví této smlouvy „Vykonavatel“), pro potřeby poskytnutí prodloužené záruky dle zákona č. 18/2018 Z.z. SR a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a to na dobu 10 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
 • Účastník (fyzická osoba) má nárok (dle dnes platného ustanovení § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), na bezplatnou aktualizaci svých dat u správce dat, ale i na výmaz svých dat, zejména z marketingové databáze a databáze určené pro tuto prodejní akci, rovněž má nárok přednostně na podání námitky u správce těchto dat (pořadatel akce a/nebo vykonavatel akce – kontakty viz výše), má nárok rovněž na podání námitky dozorovému orgánu (ÚOOÚ – viz https://www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha). Svůj nárok může kdykoliv vznést písemně.
 • Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:
  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Správce na rychlém a přímém informování Subjektu údajů o záležitostech týkající se prodejní akce a poskytování asistenčních služeb výše uvedených a možnosti Správce bezprostředně a rychle kontaktovat Subjekt údajů v potřebných věcech, což by bez poskytnutí těchto údajů bylo podstatně ztíženo,
  • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
  • předmětem zpracování Osobních údajů na základě těchto podmínek a pravidel prodejní akce nejsou citlivé údaje ve smyslu Nařízení.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele, vyjma výše uvedených firem, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci.

6. Řešení reklamací ve 3 roce prodloužené záruky

6.1.Reklamace produktu se ve 3 roce záruky uplaťnují přímo v autorizovaném servisním středisku Mio a to dle podmínek uvedených v záruční kartě, která je součástí produktu.

6.2.Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení pořizovací ceny produktu ve 3 roce prodloužené záruky není možné.

6.3.Uznaná reklamace produktu se řeší výhradně jeho opravou.

6.4.Není-li oprava ze strany servisního střediska možná, provádí se výměna produktu za nový. Pokud již není k dispozici stejný produkt na výměnu, proběhne výměna za produkt jiný, v odpovídající produktové řadě a výbavě.

7. Zapůjčení náhradní kamery do auta

7.1.V případě, že se v průběhu 3 měsíců od data pořízení kamery do auta projeví závada, která vyžaduje zaslání do autorizovaného servisního střediska Mio, má zákazník možnost požádat o bezplatné zapůjčení náhradní kamery na dobu nezbytnou pro vyřízení této reklamace. Žádost o zapůjčení náhradní kamery je nutno adresovat emailem na martin.dobes@mio.com. Žádat mohou pouze zákazníci, kteří se účastnili (registrovali za podmínek uvedených výše) akce “3 roky záruka Mio”. Nabídka zápůjčních kamer je limitována. Zapůjčený model nemusí odpovídat zakoupenému.

8. Závěrečná ustanovení

8.1.Obsah těchto pravidel je k dispozici účastníkům na adrese vykonavatele a na internetových stránkách www.miopromoce.cz/3yrs

8.2.Tyto podmínky jsou jediným dokumentem, který definuje podrobná pravidla této propagace.

8.3.Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci a poskytnutým dárkem.

8.4.Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny.

8.5.Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

8.6.Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto elektronicky ve formě dodatku k stávajícím pravidlům a zveřejněno zde www.miopromoce.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

8.7.Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání odměn v prodejní akci.Tým Mio