Pravidla a podmínky prodejní akce: „750 Kč zpět z ceny instalace Mio kamery“


Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce „750 Kč zpět z ceny instalace Mio kamery“ (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna bez předchozího upozornění.

1. Obecná ustanovení:

1.1. Pořadatelem prodejní akce je společnost Mitac Europe Ltd. Sp. z o.o.(ul. Puławska 405A, 02-801 Warsaw, PL (dále jen „pořadatel“).

1.2. Vykonavatelem prodejni akce jménem pořadatele je společnost Just Communication s.r.o. se sídlem 5. května 1110/13, 140 00 Praha 4, Česká republika.

2. Termín a místo konání prodejní akce:

Prodejní akce probíhá v termínu od 1. ledna 2022 00:00 hod. do 30. června 2022 23:59 hod nebo vyčerpání rozpočtu (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).

3. Účastník prodejní akce:

Účastníkem prodejní akce se může stát fyzická osoba starší 18.let, která splní podmínky prodejní akce (dále jen „účastník prodejní akce“). Akce není určena pro právnické osoby a zástupce distributorů značky Mio.

4. Produkty zařazené do prodejní akce:

Do prodejní akce jsou zařazené níže uvedené modely Mio MiVue kamer do auta. Tyto produkty jsou prodávané vybranými oficiálními distributory a prodejci v ČR, kteří jsou uvedeni na webových stránkách prodejní akce – www.miopromoce.cz
Mio MiVue C312, C330, C335, C380 Dual, C540, C512, C560, C570, 731, 733, 792, 788, 786, 785, 798, 798 Dual, J85, 818, 826, 846, 866, 886, A30, A50.

5. Podmínky účasti v prodejní akci:

5.1. Zakoupení některého z uvedených Mio produktů v době trvaní prodejní 1.1.2022 – 30.6.2022 akce u některého ze zařazených prodejců v ČR.
Profesionální instalace kamery do auta v období 1.1.2022 – 31.5.2022.

5.2. Pro uplatnění slevy 750 Kč z ceny instalace musí být produkty zakoupeny společně (jeden nákupní doklad) v některé z následujících variant:
Mio MiVue 798Dual, Mio MiVue 798Dual Pro
nebo
Mio MiVue C380Dual + Smartbox
nebo
Jakákoliv přední kamera Mio* + zadní přípojna kamera Mio + SmartBox III
* kompatibilitu zadních kamer si můžete ověřit na www.mio.com

5.3. Zajištění profesionální instalace autokamery spočívající ve skryté instalaci originálního napájecího adaptéru a/nebo napájení prostřednictvím Mio SmartBox a/nebo instalaci zadní kamery Mio, realizované u kteréhokoliv servisního či instalačního partnera registrovaného jako právnická osoba s přiděleným IČ (autoservisy, zabezpečení a ozvučení vozidel, apod.).

5.4. Účastník se registruje do akce prostřednictvím kompletně vyplněného formuláře ze stránek www.miopromoce.cz.
Při registraci je vyžadována kopie nákupního dokladu kamery, kopie faktury za instalaci kamery, z které bude zřejmé, o jakou instalaci se jednalo a fotografie kamery (přístroje a nikoli prodejního balení) s viditelným výrobním číslem SN.

5.5. O úspěšné registraci bude účastník informován prostřednictvím potvrzovacího emailu na uvedené emailové adrese ve formuláři a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od registrace.
V případě, že potvrzovací email registrace nedorazí, má se zato, že žádost nebyla řádně obdržena a účastník musí v takovém případě žádost zavést znovu, případně se informovat na její stav u mio@justC.cz .

5.6. Žádost – registrace na www.miopromoce.cz musí být provedena nejpozději do 30 kalendářních dnů od zakoupení kamery (datum uvedené na prodejním dokladu).
Žádosti, které budou zadány po uplynutí uvedené lhůty již nebudou realizovány.

5.7. Částka 750 Kč bude, při splnění všech požadovaných podmínek zaslaná na číslo účtu vyplněné v registračním formuláři a to do 30 dnů od obdržení potvrzení o úspěšném přijetí žádosti.

5.8. Jeden nákup opravňuje pouze k uplatnění jedné slevy na montáž.

5.9. Jeden účastník – fyzická osoba může zakoupit maximálně 5 produktů.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je dodržovat. Dobrovolně souhlasí s poskytnutím svých níže uvedených osobních údajů a rovněž se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci prodejní akce.


 • Zpracovávané osobní údaje (dále jen „údaje) jsou:

  • Jméno, Příjmení

  • Telefonní kontakt

  • E-mailová adresa

  • Číslo bankovního účtu,

  • Údaje související s dokladem o nákupu a instalací autokamery (účtenka, faktura), tedy s nákupem: datum a místo nákupu, typ/typy zakoupených produktů, číslo účtenky, EET identifikátory. Dále z dokladu budou zřejmě viditelné, ale správcem údajů nebudou zpracovávány tyto údaje: cena nákupu, v případě platby kartou i identifikátor Terminálu platby, část čísla platební karty, typ platební karty a autorizační kód (nesouvisí s kódem PIN).

 • Údaje budou zpracovávány za účelem evidence a na základě smluvního vztahu a zákonné povinnosti, zejména z důvodu kontroly ze strany úřadů a z důvodu prokázání nároku na poskytnutí slevy účastníkovi prodejní akce, a to po zákonnou dobu 10 let. Nebudou zpracovávány za účelem marketingových akcí.

 • Zpracováním Osobních údajů ve smyslu těchto podmínek se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, uspořádání, zpřístupnění, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků (např. specializovaných softwarů pro vedení účetnictví) v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného vykonání prodejní akce.

 • Účastí v prodejní akci dále účastník souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této prodejní akce do databáze pořadatele, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím určeného zpracovatele pro účely prověření platné účasti v prodejní akci (viz v záhlaví této smlouvy „Vykonavatel“), dle zákona č. 480/2004 Sb. a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a to na dobu 10 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.

 • Účastník (fyzická osoba) má nárok (dle dnes platného ustanovení § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), na bezplatnou aktualizaci svých dat u správce dat, ale i na výmaz svých dat, zejména z marketingové databáze a databáze určené pro tuto prodejní akci, rovněž má nárok přednostně na podání námitky u správce těchto dat (pořadatel akce a/nebo vykonavatel akce – kontakty viz výše), má nárok rovněž na podání námitky dozorovému orgánu (ÚOOÚ – viz https://www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha). Svůj nárok může kdykoliv vznést písemně.

 • Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Správce na rychlém a přímém informování Subjektu údajů o záležitostech týkající se prodejní akce a možnosti Správce bezprostředně a rychle kontaktovat Subjekt údajů v potřebných věcech, což by bez poskytnutí těchto údajů bylo podstatně ztíženo,

  • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování

  • předmětem zpracování Osobních údajů na základě těchto podmínek a pravidel prodejní akce nejsou citlivé údaje ve smyslu Nařízení.

  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele, vyjma výše uvedených firem, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci, nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si od účastníka fotodokumentaci provedené instalace. Pořadatel si může informace o instalaci ověřit přímo u instalačního partnera a to na základě poskytnuté dokumentace. Pořadatel si vyhrazuje právo prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto elektronicky ve formě dodatku k stávajícím pravidlům a zveřejněno zde www.miopromoce.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání odměn v prodejní akci.


Tým Mio