Pravidla a podmínky prodejní akce: „Smartbox zdarma k Dual kamerám“


Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce „Smartbox zdarma k Dual kamerám“ (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna bez předchozího upozornění.

1. Obecná ustanovení:

1.1. Pořadatelem prodejní akce je společnost MiTAC Europe Ltd. Sp. z o.o.(ul. Puławska 405A, 02-801 Warsaw, PL (dále jen „pořadatel“).

1.2. Prodejní akce se řídí právním řádem České republiky.

2. Termín a místo konání prodejní akce:

Prodejní akce probíhá v termínu od 1. srpna 2022 00:00 hod. do 31. října 2022 23:59 hod. (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky a Slovenska (dále jen „místo konání prodejní akce“).

3. Účastník prodejní akce:

Účastníkem prodejní akce se může stát fyzická osoba starší 18 let, která splní podmínky prodejní akce (dále jen „účastník prodejní akce“). Akce není určena pro právnické osoby a zástupce distributorů značky Mio.

4. Produkty zařazené do prodejní akce:

Do prodejní akce jsou zařazené níže uvedené modely Mio kamer do auta, případně jejich kombinace. Tyto produkty jsou prodávané vybranými oficiálními distributory a prodejci v ČR, kteří jsou uvedeni na webových stránkách prodejní akce – www.miopromoce.cz.

Model kamery    Zadní kamera    Zadní kamera
Mio MiVue C588T Dual        
Mio MiVue 798 Dual Pro        
Mio MiVue 792 zakoupeno společně s  Mio MiVue A30 nebo Mio MiVue A50
Mio MiVue C540 zakoupeno společně s  Mio MiVue A30 nebo Mio MiVue A50
Mio MiVue C570 zakoupeno společně s  Mio MiVue A30 nebo Mio MiVue A50
Mio MiVue 798 Pro 2.8K  zakoupeno společně s  Mio MiVue A30 nebo Mio MiVue A50
Mio MiVue 798 zakoupeno společně s  Mio MiVue A30 nebo Mio MiVue A50
Mio MiVue J85 WIFI 2.5K  zakoupeno společně s  Mio MiVue A30    
Mio MiVue 795 2.5K QHD zakoupeno společně s  Mio MiVue A30 nebo Mio MiVue A50
Mio MiVue 818 WIFI zakoupeno společně s  Mio MiVue A30 nebo Mio MiVue A50
Mio MiVue 826 WIFI zakoupeno společně s  Mio MiVue A30 nebo Mio MiVue A50
Mio MiVue 788 Touch zakoupeno společně s  Mio MiVue A30 nebo Mio MiVue A50
Mio MiVue 846 WIFI zakoupeno společně s  Mio MiVue A30 nebo Mio MiVue A50
Mio MiVue 866 zakoupeno společně s  Mio MiVue A30 nebo Mio MiVue A50

5. Podmínky účasti v prodejní akci:

5.1. Zakoupení některého z uvedených Mio produktu / kombinace produktů přední a zadní kamery a to v době trvaní prodejní akce, u některého ze zařazených prodejců v České republice nebo na Slovensku. Kombinace produktů přední a zadní kamery musí být zakoupeny současně na jednom prodejním dokladu.

5.2. Účastník může požádat o účast v prodejní akci nejdříve 14 dnů ode dne nákupu.

5.3. Zákazník, který zakoupil některý z uvedených produktů se v průběhu konání akce zaregistruje přes online registrační formulář na stránkách www.miopromoce.cz . Součástí registrace je uvedení kompletních dodacích údajů účastníka, nákupního dokladu a fotografie samostatně pro přední a zadní kameru.

5.4. Žádosti musí být podány přes www.miopromoce.cz nejpozději do 30 kalendářních dnů od nákupu kamer. Žádosti, které budou podány po uplynutí této lhůty nebo které nebudou splňovat veškeré požadované náležitosti, nebudou realizovány.

5.5. Nákup jednoho Dual produktu, kombinace přední a zadní kamery, opravňuje k požádání o jeden SmartBox III v této akci.

5.6. Jeden účastník – fyzická osoba – může zakoupit a uplatnit výše uvedenou akci až na 5 produktů, tedy získá při nákupu 5 produktů nárok až na 5 Smartboxů III dle těchto podmínek prodejní akce.

5.7. Mio Smartbox III bude do 30 kalendářních dnů, po splnění všech podmínek akce, zdarma zaslán přepravní společností na adresu uvedenou v registračním formuláři.

5.8. Pořadatel akce nenese odpovědnost za chybné uvedení dodací adresy účastníkem. V případě nepřevzetí či nemožnosti opakovaného doručení odeslané zásilky propadá tato ve prospěch pořadatele.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je dodržovat. Dobrovolně souhlasí s poskytnutím svých níže uvedených osobních údajů a rovněž se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci prodejní akce.


 • Zpracovávané osobní údaje (dále jen „údaje) jsou:
  • Jméno, Příjmení
  • Adresa
  • Telefonní kontakt
  • E-mailová adresa
  • Údaje související s dokladem o nákupu (účtenka), tedy s nákupem: datum a místo nákupu, typ/typy zakoupených produktů, číslo účtenky, EET identifikátory. Dále z dokladu budou zřejmě viditelné, ale správcem údajů nebudou zpracovávány tyto údaje: cena nákupu, v případě platby kartou i identifikátor Terminálu platby, část čísla platební karty, typ platební karty a autorizační kód (nesouvisí s kódem PIN).
 • Údaje budou zpracovávány za účelem evidence a na základě smluvního vztahu a zákonné povinnosti, zejména z důvodu kontroly ze strany úřadů, z důvodu poskytnutí žádaných asistenčních služeb, a to po dobu platnosti asistenční karty, a z důvodu prokázání nároku na poskytnutí karty účastníkovi prodejní akce, a to po zákonnou dobu 5 let. Nebudou zpracovávány za účelem marketingových akcí.
 • Zpracováním Osobních údajů ve smyslu těchto podmínek se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, uspořádání, zpřístupnění, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků (např. specializovaných softwarů pro správu asistenčních služeb a pro vedení účetnictví) v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytnutí asistenčních služeb a vykonání prodejní akce.
 • Účastí v prodejní akci dále účastník souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této prodejní akce do databáze pořadatele, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím určeného zpracovatele pro účely prověření platné účasti v prodejní akci (viz v záhlaví této smlouvy „Vykonavatel“), pro potřeby poskytnutí příslušného dárku dle zákona č. 18/2018 Z.z. SR a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a to na dobu 10 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
 • Účastník (fyzická osoba) má nárok (dle dnes platného ustanovení zák. č. 18/2018 Z.z. SR a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), na bezplatnou aktualizaci svých dat u správce dat, ale i na výmaz svých dat, zejména z marketingové databáze a databáze určené pro tuto prodejní akci, rovněž má nárok přednostně na podání námitky u správce těchto dat (pořadatel akce a/nebo vykonavatel akce – kontakty viz výše), má nárok rovněž na podání námitky dozorovému orgánu (ÚOOÚ – viz https://dataprotection.gov.sk/uoou/, Úřad pro ochranu osobních údajů SR se sídlem Hraničná 12, Bratislava). Svůj nárok může kdykoliv vznést písemně.
 • Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:
  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Správce na rychlém a přímém informování Subjektu údajů o záležitostech týkající se prodejní akce a poskytování asistenčních služeb výše uvedených a možnosti Správce bezprostředně a rychle kontaktovat Subjekt údajů v potřebných věcech, což by bez poskytnutí těchto údajů bylo podstatně ztíženo,
  • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
  • předmětem zpracování Osobních údajů na základě těchto podmínek a pravidel prodejní akce nejsou citlivé údaje ve smyslu Nařízení.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele, vyjma výše uvedených firem, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci a poskytnutým dárkem.

Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto elektronicky ve formě dodatku k stávajícím pravidlům a zveřejněno zde www.miopromoce.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání odměn v prodejní akci.


Tým Mio