Pravidla a podmínky prodejní akce: „500Kč zpět s Mio nálepkou“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce „500Kč zpět s Mio nálepkou“ (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna bez předchozího upozornění.

1. Obecná ustanovení:

1.1. Pořadatelem prodejní akce je společnost Mitac Europe Ltd. Sp. z o.o.(ul. Puławska 405A, 02-801 Warsaw, PL (dále jen „pořadatel“).

1.2. Vykonavatelem prodejni akce jménem pořadatele je společnost Just Communication s.r.o. se sídlem 5. května 1110/13, 140 00 Praha 4, Česká republika.

2. Termín a místo konání prodejní akce:

Prodejní akce probíhá v termínu od 1. prosince 2021 00:00 hod. do 31. prosince 2021 23:59 hod. (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).

3. Účastník prodejní akce:

Účastníkem prodejní akce se může stát fyzická osoba starší 18.let, která splní podmínky prodejní akce (dále jen „účastník prodejní akce“). Akce není určena pro právnické osoby a zástupce distributorů značky Mio.

4. Produkty zařazené do prodejní akce:

Do prodejní akce jsou zařazené níže uvedené modely Mio MiVue kamer do auta. Tyto produkty jsou prodávané vybranými oficiálními distributory a prodejci v ČR, kteří jsou uvedeni na webových stránkách prodejní akce – www.miopromoce.cz Mio MiVue J85, Mio MiVue 798, Mio MiVue 798Dual, Mio MiVue 818, Mio MiVue 846, Mio MiVue 866

5. Podmínky účasti v prodejní akci:

5.1. Zakoupení některého z uvedených Mio produktů v době trvaní prodejní 1.12. – 31.12.2021 akce u některého ze zařazených prodejců v ČR.

5.2. Vylepením nálepky „Mio on board“ na automobil.
Příslušnou nálepku obdrží účastník po vyplnění kontaktního formuláře na stránkách www.miopromoce.cz do 14 kalendářních dnů od požádání.

5.3. Registrací do akce prostřednictvím kompletně vyplněného formuláře ze stránek www.miopromoce.cz.
Při registraci je vyžadována kopie nákupního dokladu kamery, fotografie kamery (přístroje a nikoli prodejního balení) s viditelným výrobním číslem SN a fotografie nálepky „Mio on board“ prokazatelně vylepené na automobilu.

5.4. O úspěšné registraci bude účastník informován prostřednictvím potvrzovacího emailu na uvedené emailové adrese ve formuláři a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od registrace.
V případě, že potvrzovací email registrace nedorazí, má se zato, že žádost nebyla řádně obdržena a účastník musí v takovém případě žádost zavést znovu, případně se informovat na její stav u mio@justC.cz .

5.5. Částka 500 Kč bude, při splnění všech požadovaných podmínek zaslaná na číslo účtu vyplněné v registračním formuláři a to do 30 dnů od obdržení potvrzení o úspěšném přijetí žádosti.

5.6. Žádost – registrace na www.miopromoce.cz musí být provedena nejpozději do 13.2.2021.
Žádosti, které budou zadány po uplynutí uvedené lhůty již nebudou realizovány.

5.7. Jeden nákup opravňuje pouze k uplatnění jedné slevy.

5.8. Jeden účastník – fyzická osoba může zakoupit maximálně 5 produktů.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je dodržovat. Dobrovolně souhlasí s poskytnutím svých níže uvedených osobních údajů a rovněž se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci prodejní akce.

 • Zpracovávané osobní údaje (dále jen „údaje) jsou:
  • Jméno, Příjmení
  • Adresa
  • Telefonní kontakt
  • E-mailová adresa
  • Číslo bankovního účtu,
  • Údaje související s dokladem o nákupu (účtenka), tedy s nákupem: datum a místo nákupu, typ/typy zakoupených produktů, číslo účtenky, EET identifikátory. Dále z dokladu budou zřejmě viditelné, ale správcem údajů nebudou zpracovávány tyto údaje: cena nákupu, v případě platby kartou i identifikátor Terminálu platby, část čísla platební karty, typ platební karty a autorizační kód (nesouvisí s kódem PIN).
 • Údaje budou zpracovávány za účelem evidence a na základě smluvního vztahu a zákonné povinnosti, zejména z důvodu kontroly ze strany úřadů a z důvodu prokázání nároku na poskytnutí slevy účastníkovi prodejní akce, a to po zákonnou dobu 10 let. Nebudou zpracovávány za účelem marketingových akcí.
 • Zpracováním Osobních údajů ve smyslu těchto podmínek se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, uspořádání, zpřístupnění, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků (např. specializovaných softwarů pro vedení účetnictví) v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného vykonání prodejní akce.
 • Účastí v prodejní akci dále účastník souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této prodejní akce do databáze pořadatele, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím určeného zpracovatele pro účely prověření platné účasti v prodejní akci (viz v záhlaví této smlouvy „Vykonavatel“), dle zákona č. 480/2004 Sb. a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a to na dobu 10 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
 • Účastník (fyzická osoba) má nárok (dle dnes platného ustanovení § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), na bezplatnou aktualizaci svých dat u správce dat, ale i na výmaz svých dat, zejména z marketingové databáze a databáze určené pro tuto prodejní akci, rovněž má nárok přednostně na podání námitky u správce těchto dat (pořadatel akce a/nebo vykonavatel akce – kontakty viz výše), má nárok rovněž na podání námitky dozorovému orgánu (ÚOOÚ – viz https://www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha). Svůj nárok může kdykoliv vznést písemně.
 • Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:
  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Správce na rychlém a přímém informování Subjektu údajů o záležitostech týkající se prodejní akce a možnosti Správce bezprostředně a rychle kontaktovat Subjekt údajů v potřebných věcech, což by bez poskytnutí těchto údajů bylo podstatně ztíženo,
  • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
  • předmětem zpracování Osobních údajů na základě těchto podmínek a pravidel prodejní akce nejsou citlivé údaje ve smyslu Nařízení.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele, vyjma výše uvedených firem, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci, nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto elektronicky ve formě dodatku k stávajícím pravidlům a zveřejněno zde www.miopromoce.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání odměn v prodejní akci. Tým Mio