Pravidla a podmínky prodejní akce: „Cash Back s Mio“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce „Cash Back s Mio (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna bez předchozího upozornění.

1. Obecná ustanovení:

1.1. Pořadatelem prodejní akce je společnost Mitac Europe Ltd. Sp. z o.o.(ul. Puławska 405A, 02-801 Warsaw, PL (dále jen „pořadatel“).

1.2. Vykonavatelem prodejni akce jménem pořadatele je společnost Just Communication s.r.o. se sídlem 5. Května 1110/13, 140 00 Praha 4, Česká republika.

2. Termín a místo konání prodejní akce:

Prodejní akce probíhá v termínu od 1. května 2022 00:00 hod. do 30. června 2022 23:59 hod. (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).

3. Účastník prodejní akce:

Účastníkem prodejní akce se může stát fyzická osoba starší 18.let, která splní podmínky prodejní akce (dále jen „účastník prodejní akce“). Akce není určena pro právnické osoby a zástupce distributorů značky Mio.

4. Produkty zařazené do prodejní akce:

Do prodejní akce jsou zařazené níže uvedené modely s jasně definovanou vratnou částkou. Tyto produkty jsou prodávané vybranými oficiálními distributory a autorizovanými prodejci v ČR, kteří jsou uvedeni na webových stránkách prodejní akce jako Partneři promoce www.miopromoce.cz

 • Kamera do auta Mio MiVue 818 – 500 Kč
 • Kamera do auta Mio MiVue 846 – 500 Kč
 • Kamera do auta Mio MiVue J85 WIFI – 500 Kč

5. Podmínky účasti v prodejní akci:

5.1. Zakoupení některého z uvedených Mio produktů v době trvaní prodejní akce u některého ze zařazených prodejcu v ČR.

5.2. Účastník může žádat o navrácení výše uvedené částky nejdříve 14 dnů od nákupu.

5.3. Účastník akce zašle výhradně prostřednictvím doručovací služby (např. Česká pošta) související nákupní doklad produktu Mio (viz bod 4.) – nejčastěji tedy účtenku (doporučujeme její kopii), dále pak přiloží i vystřižený čárový kód „S.N.“ (z originálního balení produktu), a rovněž i vytištěný a kompletně vyplněný registrační formulář z www.miopromoce.cz na adresu:
Just Communication s.r.o.
Na Vráž 583
251 63
Strančice, Česká republika
Na obálku, prosím uveďte: “CashBack Mio”

5.4. Příslušná vratná částka 500Kč, dle výše uvedeného seznamu bude zaslaná na číslo účtu vyplněné v registračním formuláři, který bude součástí zásilky, kterou účastník odešle na adresu společnosti Just Communication s.r.o. a to do 30 dnů od jejího obdržení.

5.5. Žádosti o vrácení příslušné částky musí být zaslány poštou na adresu Just Communication s.r.o. do 31.7.2022.
Žádosti, které budou zaslány po uplynutí lhůty (datum razítka na obálce nejpozději do 31/7/2022) již nebudou realizovány.

5.6. Jeden nákup opravňuje pouze k uplatnění jedné slevy.

5.7. Jeden účastník – fyzická osoba může zakoupit maximalně 5 produktů.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je dodržovat. Dobrovolně souhlasí s poskytnutím svých níže uvedených osobních údajů a rovněž se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci prodejní akce.

 • Zpracovávané osobní údaje (dále jen „údaje) jsou:
  • Jméno, Příjmení
  • Adresa
  • Telefonní kontakt
  • E-mailová adresa
  • Číslo bankovního účtu,
  • Údaje související s dokladem o nákupu (účtenka), tedy s nákupem: datum a místo nákupu, typ/typy zakoupených produktů, číslo účtenky, EET identifikátory. Dále z dokladu budou zřejmě viditelné, ale správcem údajů nebudou zpracovávány tyto údaje: cena nákupu, v případě platby kartou i identifikátor Terminálu platby, část čísla platební karty, typ platební karty a autorizační kód (nesouvisí s kódem PIN).
 • Údaje budou zpracovávány za účelem evidence a na základě smluvního vztahu a zákonné povinnosti, zejména z důvodu kontroly ze strany úřadů a z důvodu prokázání nároku na poskytnutí slevy účastníkovi prodejní akce, a to po zákonnou dobu 10 let. Nebudou zpracovávány za účelem marketingových akcí.
 • Zpracováním Osobních údajů ve smyslu těchto podmínek se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, uspořádání, zpřístupnění, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků (např. specializovaných softwarů pro vedení účetnictví) v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného vykonání prodejní akce.
 • Účastí v prodejní akci dále účastník souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této prodejní akce do databáze pořadatele, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím určeného zpracovatele pro účely prověření platné účasti v prodejní akci (viz v záhlaví této smlouvy „Vykonavatel“), dle zákona č. 480/2004 Sb. a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a to na dobu 10 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
 • Účastník (fyzická osoba) má nárok (dle dnes platného ustanovení § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), na bezplatnou aktualizaci svých dat u správce dat, ale i na výmaz svých dat, zejména z marketingové databáze a databáze určené pro tuto prodejní akci, rovněž má nárok přednostně na podání námitky u správce těchto dat (pořadatel akce a/nebo vykonavatel akce – kontakty viz výše), má nárok rovněž na podání námitky dozorovému orgánu (ÚOOÚ – viz https://www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha). Svůj nárok může kdykoliv vznést písemně.
 • Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:
  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Správce na rychlém a přímém informování Subjektu údajů o záležitostech týkající se prodejní akce a možnosti Správce bezprostředně a rychle kontaktovat Subjekt údajů v potřebných věcech, což by bez poskytnutí těchto údajů bylo podstatně ztíženo,
  • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
  • předmětem zpracování Osobních údajů na základě těchto podmínek a pravidel prodejní akce nejsou citlivé údaje ve smyslu Nařízení.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele, vyjma výše uvedených firem, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci, nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci.

Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto elektronicky ve formě dodatku k stávajícím pravidlům a zveřejněno zde www.miopromoce.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání odměn v prodejní akci.

Tým Mio